Laden..

Disclaimer

nl
Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer voor het zoeken naar informatie over het beleid in het kader van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. De site is in gezamenlijk beheer van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap en de Administration Culture van de Franse Gemeenschap. De website biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie over het Cultureel Akkoord. De site verwijst mogelijk ook door naar andere websites van overheidsdiensten of -instellingen of van organisaties uit de culturele sector. Deze organisaties zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via die websites ontsluiten.
Alle informatie op de websites van de Vlaamse overheid en op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst.

De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de Vlaamse overheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. In het kader van de verwerking van correspondentie worden uw contactgegevens geregistreerd in een databank. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De Vlaamse overheid geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
    Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‘Contact’ in de navigatiebalk.
  • De Vlaamse overheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Deze website kan gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media doet er alles aan om de correcte werking van de site ook zonder cookies te garanderen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. De Vlaamse overheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Vlaamse overheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De Vlaamse overheid wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. De Vlaamse overheid mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat de Vlaamse overheid de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Toegankelijkheid

De Vlaamse overheid streeft ernaar al haar websites toegankelijk te maken en te laten voldoen aan de richtlijnen van het AnySurfer-kwaliteitslabel(link is external).

Klare taal

De Vlaamse overheid streeft ernaar haar informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken door klare taal te gebruiken. Ook deze website probeert de informatie op een zo begrijpelijk mogelijke manier aan te bieden.

Genuanceerde beeldvorming

De Vlaamse overheid streeft ernaar niet te discrimineren en neutraal te blijven in haar communicatie. Ook deze website probeert hiervoor aandacht te hebben en laat zich daarvoor inspireren door de brochure ‘Voorbij het cliché, over een genuanceerde beeldvorming’(link is external).

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal (foto’s, logo’s, etc) op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het vrij (her)gebruik van het beeldmateriaal is niet toegestaan, tenzij voorafgaandelijke toestemming van de websitebeheerder en de auteur van het beeldmateriaal.

Zonder volledig te zijn is het beeldmateriaal op deze website auteursrechtelijk eigendom van:

  • de foto’s van Next Festival © Jonas Verbeke, vzw Next
  • de foto’s van het project Sharing is Caring, Flagey © Departement Cultuur, Jeugd en Media

Indien u meent auteursrechten te kunnen laten gelden op beeldmateriaal van deze website, wil dan contact nemen met de websitebeheerder zodat wij in voorkomend geval het copyright kunnen vermelden dan wel het beeldmateriaal verwijderen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met de CJSM Hoofdredacteur.