Laden..

Programma 2017 Programme

nl
Het Cultureel Akkoord voorziet dat een werkingsprogramma wordt opgesteld met het oog op “de concrete operationalisering van één of meerdere aangelegenheden van de samenwerking.” Het programma gaat over drie luiken: initiatieven voor de sector, samenwerking tussen administraties en het beleidsoverleg tussen de Ministers.
Initiatieven voor de sector

Van meet af aan, in 2015, hebben beide Partijen de intentie geformuleerd om het akkoord tastbare uitvoering in de sector te geven door te werken op 3 niveaus:

 • stimuleren van nieuwe samenwerkingen via een Projectoproep;
 • ondersteuning van een speerpuntproject;
 • aanmoedigen van uitwisselingsprojecten.
> Projectoproep

In 2016 is gestart met een projectoproep, met als doel nieuwe samenwerkingen op het terrein te stimuleren of aan bestaande samenwerkingen een bijkomende waarde toe te voegen. De Oproep biedt aan culturele operatoren uit beide Gemeenschappen de mogelijkheid om projecten in te dienen voor subsidiëring door de beide Partijen:

 • deze oproep staat open voor de brede cultuursector (kunsten, erfgoed, sociaal-cultureel werk);
 • samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal;
 • de projectoproep gaat niet onder een bepaald thema;
 • de ondersteuning gebeurt door het toekennen van subsidies onder de vorm van vaste bedragen, zogenaamde forfaitaire incentives. Een bedrag wordt toegekend als stimulans en komt bovenop een eigen budget. Elk goedgekeurd project wordt voor een zelfde bedrag vanuit de beide Gemeenschappen ondersteund;
 • het door de Ministers voorziene budget is 160.000 EUR.

De eerste projectoproep (2016) kende 99 aanvraagdossiers, waarvan 22 projecten werden geselecteerd. Voor de Projectoproep 2017 werden 54 dossiers ingediend, waarvan 18 projecten werden gehonoreerd.

Actie 1: Het Samenwerkingsplatform zal, op basis van een voorbereidende nota van beide administraties, in het voorjaar 2017 de Project-oproep en het reglement, evalueren. Een advies zal worden uitgebracht aan beide ministers.

> Speerpuntproject

Jaarlijks ondersteunen beide ministers één “speerpuntproject”, om bestaande grotere samenwerkingen in het licht te stellen en te versterken, die andere projecten kunnen inspireren en werken als drijvende kracht voor culturele samenwerking. Het eerste project dat werd ondersteund was het project Sharing is Caring van Flagey in 2015, het tweede project werd WE ARE NEXT van het Next Festival.

Actie 2: Het Speerpuntproject voor 2017 is Music Fund.

Actie 3: Het Samenwerkingsplatform zal, op basis van een voorbereidende nota van beide administraties, in het voorjaar 2017 aanbevelingen formuleren over de evolutie van deze vorm van ondersteuning.

cultuur-culture-3983

> Uitwisseling

Naast Projectoproep en speerpuntproject, tracht het beleid in specifieke beleidsthema’s tot meer uitwisseling en samenwerking in de sector te komen. Er is gekozen om in 2017 de inspanningen te concentreren op kunsteducatie en op kunstenaarsresidenties.

Over de kennis- en praktijkuitwisseling over het thema kunsteducatie is een uitgewerkt voorstel in 2016 voorgelegd en besproken. De uitvoering zal gebeuren in 2017.

Actie 4: De administraties zullen in samenwerking met de sector het voorgelegde voorstel voor de uitwisseling omtrent Kunsteducatie in 2017 uitrollen. In voorjaar komt er een ontmoetingsdag op beleidsniveau, in het najaar een ontmoetingsdag tussen praktijkorganisaties en tot slot een gezamenlijke dag beleid – praktijk.

Voor kunstenaarsresidenties loopt actueel een inventarisoefening langs de kant van de Franse Gemeenschap die afrondt tegen juni 2017. Tegelijk is er een overleg lopende tussen enerzijds de Vlaamse (CJM, Kunstenpunt) en de Franse Gemeenschap (agentschappen WBM en WBT/D) om samenwerking rond kunstenaarsresidenties te intensifiëren (beeldende kunst en podiumkunsten).

Actie 5: De administraties zullen in het voorjaar 2017 een werksessie organiseren om in eerste stap elkaars kunstenaarsresidentiebeleid voor te stellen en het overzicht te maken van elkaars aanbod. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om elkaars aanbod beter bekend te maken, in binnen- en buitenland. In een tweede stap wordt gekeken naar mogelijke residentie-mogelijkheden expliciet gericht op uitwisseling tussen Vlaamse en Franstalige kunstenaars. De leden van het Platform zullen worden uitgenodigd op deze werksessie.

Samenwerking tussen administraties

De ontmoeting in november 2016 tussen de leidinggevende kaders van beide administraties heeft geleid tot het opstellen van een breed, thematisch werkprogramma die elk van de administraties aanbelangt.

De werksessies worden opgevat als bijeenkomsten van de betrokken leidinggevende ambtenaren met de expert-ambtenaren ter zake. De werksessies zijn gericht op het verbeteren van de eigen aanpak of kennis in een bepaalde materie, en op het verbreden van het eigen netwerk en expertise nuttig voor deze materie.

Actie 6: Beide administraties tekenen een werkingsprogramma uit voor 2017 rond verschillende thema’s. De opzet is kennisuitwisseling in de vorm van werksessies tussen betrokken leidinggevenden en experten. In 2017 zullen sessies plaatsvinden over Cultuurparticipatie, Kunsteducatie, Kunst in Openbare ruimte en de taks shelter .

De administraties overleggen en werken overigens regelmatig en nauw samen op dossiers die de twee Gemeenschappen aanbelangen.

Actie 7 : In 2017 werken, middels hun ‘Desk Europe Creative’, samen op een gezamenlijke publicatie over de ondersteunde projecten binnen het programma ‘Creative Europe’ (2014-2016). Verschillende projecten uit België werden ondersteund.

Overleg tussen de ministers

De Ministers bevoegd voor Cultuur identificeren prioriteiten voor samenwerking op korte, middellange en langere termijn. De ministers kunnen het samenwerkingsplatform verzoeken voor bepaalde thema’s adviezen te formuleren. Het platform kan opportuniteiten signaleren en voorstellen formuleren.

Next Festival © Jonas Verbeke

De prioriteiten zijn:

 • Overleg over de respectievelijke ondersteuning door de Gemeenschappen van bi-culturele of federale culturele actoren, met het oog op afstemming in prioriteiten en gemeenschappelijke belangen in de samenwerking met deze instellingen.
 • Overleg over specifieke dossiers: filmkeuring, de gereglementeerde boekenprijs, het kunstenaarsstatuut, uitbreiding van de tax shelter tot podiumkunsten, cultureel mecenaat, …
 • Coördinatie van de communicatie en promotie van het cultureel aanbod van de Gemeenschappen, in bijzonder in Brussel, in goed overleg met de betrokken terreinactoren.
 • Voorbereiding, in overleg met de andere institutionele échelons, van het Europees jaar van het Erfgoed (2018).
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een Unesco categorie II centrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
 • Reflectie over de aanwezigheid van de beide Gemeenschappen op de Biënnale van Venetië en het selectieproces van de kunstenaars.
 • Opvolgen van de Europese beleidsevoluties voor de culturele en creatieve sectoren, de hervorming van de auteursrechten, om gedeelde standpunten in te nemen op basis van het advies van de administraties en experts.

Actie 8: De Ministers overleggen in 2017 op geregelde basis over het geheel van deze thema’s.

Communicatie

Voor de communicatie rond het Akkoord hebben beide Partijen een gezamenlijke website opgezet: cultuurculture.be. Beide Partijen willen bekijken hoe deze website verder kan ontwikkeld worden tot een platform voor kennisdeling en gezamenlijke promotie van het Samenwerkingsakkoord. De informatie-uitwisseling voor de sector is daarbij een belangrijke uitgangspunt, zodat culturele actoren uit de sector sneller de weg vinden tot elkaar.

Het Samenwerkingsplatform

Het Samenwerkingsplatform heeft de opdracht om in te staan voor de algemene uitvoering van het akkoord, zoals beschreven in artikel 3 § 1 van het samenwerkingsakkoord. Het Samenwerkingsplatform kan ook specifiek advies geven over bepaalde materies of dossiers in het kader van de samenwerking tussen de Gemeenschappen.

Het Samenwerkingsplatform vergadert alternerend per jaar onder het voorzitterschap van de Franse Gemeenschap, in de oneven jaren, en de Vlaamse Gemeenschap, in de even jaren. Het bestaat uit 8 leden, waarvan 4 leden de culturele sector vertegenwoordigen (mandaat van 3 jaar).

Het Samenwerkingsplatform heeft in 2015 en 2016 in hoofdzaak vorm gegeven aan:

 • De voorbereiding, reglementering en uitvoering van de Projectoproep;
 • De voorbereiding van de uitwisselingstrajecten (o.a. rond cultuureducatie).

Het Samenwerkingsplatform adviseerde dit werkingsprogramma voor 2017.

Download Het werkingsprogramma 2017 (PDF)

 

fr
L’Accord de coopération prévoit l’établissement de programmes opérationnels périodiques visant à «la mise en œuvre concrète d’une ou plusieurs orientations de la coopération». Ce programme se décline en trois volets: les initiatives des secteurs culturels, le volet administratif, portant sur la collaboration entre les administrations, et le volet politique, relatif à la concertation entre les ministres.
Au profit du secteur

Depuis ses débuts en 2015, la mise en œuvre de l’accord au profit des secteurs culturels est envisagée à trois niveaux :

 • L’incitation à de nouvelles collaborations, via un appel à projets ;
 • Le soutien d’un projet-phare ;
 • L’encouragement de projets d’échanges.
> Appel à projets

Le premier appel à projets a été lancé en 2016 avec comme objectif d’inciter à de nouvelles collaborations de terrain, ou d’apporter une plus-value à des collaborations existantes, en offrant aux opérateurs culturels des deux communautés la possibilité d’introduire un projet commun à soutenir par les deux parties.

 • Cet appel est accessible aux secteurs culturels au sens large (arts, patrimoines, éducation permanente,…).
 • La coopération et l’échange entre les deux communautés sont au centre des projets soutenus.
 • L’appel à projet n’est pas mené selon un thème défini.
 • Le soutien se concrétise par l’attribution de subsides forfaitaires. Un montant est attribué en tant que stimulant venant compléter le budget propre établi par les organisateurs/institutions culturelles/particuliers en vue de la réalisation de leur initiative. Chaque projet approuvé a été soutenu avec le même forfait de la part des deux Communautés.
 • Le budget prévu par les ministres en 2017 s’élève à 160.000 €.

99 dossiers ont été introduits lors du premier appel en 2016, dont 22 ont été sélectionnés. 54 dossiers ont été introduits pour l’appel 2017 et 18 ont été retenus.

Action 1 : la plateforme de coopération évaluera, au Printemps 2017, l’appel à projets et le règlement, sur base d’une note émanant des deux administrations. Des recommandations seront alors envoyées aux deux ministres.

> Projet-phare

Un projet-phare est soutenu chaque année par les deux ministres, afin de mettre en lumière et d’amplifier des projets de collaboration existants qui peuvent inspirer d’autres initiatives et jouer un rôle moteur dans les dynamiques de coopération culturelle. “Sharing is caring” à Flagey a été le premier projet soutenu en 2015 ; le second était “We are Next” dans le cadre du Next festival en 2016.

Action 2 : Le projet-phare soutenu en 2017 sera porté par Music Fund.

Action 3 : La plateforme de coopération émettra au cours du premier semestre 2017 et sur base d’une note préparatoire des deux administrations, des recommandations quant à l’évolution de ce modèle de soutien.

> Programme d’échange

Parallèlement à l’appel à projets et au projet-phare, il est également prévu de stimuler les échanges dans les secteurs culturels et cela au travers de thématiques spécifiques. Il a ainsi été décidé de se concentrer en 2017 sur les secteurs de l’éducation à la Culture et des résidences d’artistes.

Concernant les échanges de pratiques et de savoir-faire sur le thème de l’éducation à la Culture, une proposition a été élaborée et discutée en 2016 et sera mise en pratique en 2017.

Action 4 : En concertation avec le secteur culturel, les administrations déploieront en 2017 un programme concernant le thème de l’éducation à la culture. Sont prévues, au premier semestre, une journée de rencontre concernant les politiques culturelles respectives et vers l’automne, une journée de rencontre entre les opérateurs de terrain. S’en suivra une journée consacrée à la mise en commun de ces données politiques et de terrain.

cultuur-culture-4080

En ce qui concerne les résidences d’artistes, un répertoire des résidences d’artistes existant en Communauté française est en cours d’élaboration et sera finalisé en juin 2017. Par ailleurs, un dialogue entre la Communauté flamande (CJM, Kunstenpunt), et la Communauté française (notamment avec les agences WBM et WBT/D) a été instauré dans l’objectif d’intensifier la coopération sur la thématique des résidences d’artistes (arts plastiques et arts de la scène).

Action 5: Les deux administrations organiseront au premier semestre 2017 une session de travail, pour présenter dans un premier temps leur politique respective en matière de résidences artistiques (ainsi que les répertoires des lieux). Il y aura lieu de réfléchir à comment stimuler l’échange d’informations au niveau national et international. Dans un second temps, l’échange entre les réseaux flamands et francophones sera spécifiquement investigué. Les membres de la plateforme seront conviés à ces réunions.  

Collaboration entre les administrations

Une rencontre en novembre 2016 entre les fonctionnaires généraux des deux administrations de la Culture a permis de cerner un large programme de thématiques concernant les deux administrations.

Les réunions de travail sont conçues comme des rencontres entre les hauts fonctionnaires et des fonctionnaires-experts dans les domaines visés. Elles visent à améliorer l’approche respective des deux administrations dans un domaine particulier et à élargir les réseaux et l’expertise utile à ce domaine.

Action 6 : Les administrations établissent un programme d’activités 2017 autour de différentes thématiques, qui porte sur l’échange de connaissances lors de sessions entre les experts et les gestionnaires impliqués. En 2017, des sessions seront organisées concernant : la participation à la Culture, l’éducation à la Culture, l’intégration des œuvres d’arts dans l’espace public, le Tax-shelter.

Les administrations se concertent et collaborent par ailleurs régulièrement sur les dossiers et sujets qui concernent les deux communautés.

Action 7 : En 2017, les administrations respectives collaboreront, notamment via leur ‘Desk Europe Creative’, sur une publication commune présentant les projets soutenus dans la cadre du programme ‘Europe Creative’ depuis son lancement (2014-2016) et qui intègrent un ou plusieurs partenaires (opérateurs culturels) belges.

Concertation entre les ministres

Les ministres de la Culture identifient des priorités pour une coopération à court, moyen et long terme entre les deux Communautés. Les ministres peuvent demander à la plateforme de coopération de formuler des recommandations sur ces thèmes spécifiques. La plateforme peut quant à elle signaler des opportunités et faire des propositions.

Next Festival © Jonas Verbeke

Ces priorités sont les suivantes :

 • Concertation sur les soutiens respectifs des communautés aux opérateurs culturels bi-communautaires ou fédéraux, en vue de coordonner les priorités et les intérêts communs concernant la collaboration avec ces institutions.
 • Concertation sur des dossiers spécifiques : signalétique des films, réglementation du prix du livre, statut d’artiste, extension du mécanisme du tax-shelter aux arts de la scène, mécénat culturel,…
 • Coordination de la communication et de la promotion de l’offre culturelle des communautés, particulièrement à Bruxelles et ce, avec tous les acteurs de terrain impliqués.
 • Préparation commune et concertée avec les autres échelons institutionnels de l’Année européenne du Patrimoine (2018).
 • Examen de la possibilité de créer un « Centre du patrimoine culturel immatériel » dans le cadre de l’UNESCO (centre de catégorie II).
 • Réflexion commune sur la présence des communautés à la Biennale de Venise et sur le processus de sélection des artistes.
 • Suivi de l’évolution de la politique européenne concernant les secteurs culturels et créatifs et la réforme des droits d’auteurs, développement de positions communes sur ces sujets, sur base de recommandations des administrations et experts respectifs.

Action 8 : Les ministres se concerteront de manière soutenue et régulière en 2017 sur l’ensemble de ces thématiques.

Communication

Les deux parties ont conçu un site Internet cultuurculture.be. Elles examineront comment ce site peut être encore développé en tant que plateforme de partage de connaissance et de promotion commune concernant l’Accord de coopération.

L’échange d’informations concernant le secteur est, dans ce cas, un important défi, de telle sorte que les acteurs culturels d’une Communauté trouvent le chemin le plus direct aux acteurs de l’autre Communauté.

Plateforme de coopération

Comme stipulé à l’article 3$1 de l’Accord de coopération, la plateforme a pour mission de garantir la mise en œuvre globale de l’Accord. Cette plateforme peut également soumettre des conseils spécifiques sur certaines questions ou dossiers qui concernent la coopération entre les Communautés.

La plateforme se réunit sous la présidence en alternance de la Communauté française (les années impaires) et de la Communauté flamande (années paires) et se compose de 8 membres, dont 4 représentants des secteurs culturels (mandats de 3 ans).

La plateforme a essentiellement organisé en 2015 et 2016 :

 • la préparation, le règlement et la mise en œuvre des appels à projets ;
 • la préparation d’échanges sur des thématiques (dont l’éducation à la culture).

La plateforme a été consultée sur le programme d’activités 2017.

Téléchargez Le Programme 2017 (PDF).